chơi bài tá lả_Tuân thủ khániệm hệhống để lập kế hoạch vàúc đẩy phátriển ấtượng cao

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2020-12-28 03:59

 Tuân thủ khái niệm hệ thống để lập kế hoạch và th▷△úc đẩy phát triển chất lượng cao

 Tác giả: Cai Wencheng (Bí thư Đảng ủy Trường Chủ nghĩa Mác, Đại học Lan Châu, giáo sư, Trung tâm Nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội tỉnh Cam Túc với nhà nghiên cứu đặc sắc Trung Quốc)

 “Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng K▼◆○ế hoạch 5 năm lần thứ mười bốn phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035” (sau đây gọi là “Đề xuất”), đã được Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19 xem xét và thông qua, nêu rõ rằng Khái niệm hệ thống "là một trong những nguyên tắc cần phải tuân thủ trong phát triển kinh tế và xã hội trong thời kỳ" Kế hoạch 5 năm lần thứ 1▼■•4 ". Hiện nay, môi trường phát triển của Trung Quốc đang phải đối mặt với những thay đổi sâu sắc và phức tạp, vấn đề phát triển không cân đối và thi□•ếu vẫn còn t◇★◁▼ồn tại. Để đạt được sự phát triển kinh tế chất lượng cao, thúc đẩy cải cách toàn diện và sâu rộng để phát triển theo chiều sâu, đồng thời ứng phó với những thay đổi môi trường bên trong và bên ngoài, ch◇…•◆úng ta phải tuân theo quy luật nội tại và yêu cầu thực tế của khái niệm hệ thống. Khái niệm hệ thống xuyên suốt tất cả các lĩnh vực của toàn bộ quá trình phát triển kinh tế và xã hội.

 1. Khái niệm hệ thống là một ý tưởng và phương pháp làm việc cơ bản

 Xã hội loài người là một hệ thống phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố đa dạng, có thể thay đổi, bao gồm nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh t◆○ế, văn hóa, xã hội và môi trường sinh thái, liên quan đến toàn bộ quá trình và mọi khía cạnh của sự t●★◇ồn tại và phát triển của con người. Để th……△úc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, cần phải hiểu điều kiện quốc gia và thế giới và hoạch định con đường phát triển một cách có hệ thống chứ không phải phân tán và liên kết phổ bi●▷ến, chứ không phải đơn lẻ.

 Những người không tìm ki▼☆△◆ếm tình hình tổng thể không đủ để tìm ki▲◁…▲ếm một lãnh vực; những người không tìm ki□▲ếm toàn bộ thế giới không đủ để tìm ki=□…-ếm một khoảnh khắc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Khái niệm hệ thống là tư tưởng và phương pháp làm việc cơ bản.” Khái niệm hệ thống lấy tư duy hệ thống làm điểm xuất phát, nắm bắt quy luật phát triển của sự vật từ góc độ tổng thể, phân tích cơ ch▲=-ế bên trong của sự vật thông qua tư duy hệ thống, sử dụng phương pháp hệ thống để giải quyết sự phát triển của sự vật Mâu thuẫn, tư duy và phương pháp làm việc khoa học này xuyên suốt trong toàn bộ quá trình cách mạng, xây dựng và đổi mới do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã phụ trách tình hình chung và điều phối các bên. Tăng cường thi□◇ết k□▷○○ế cấp cao nhất, thực hiện tư duy hướng tới tương lai, lập kế hoạch tổng thể, bố trí chi=□☆•ến lược và ti▼…▲ến bộ tổng thể để thực hiện tích hợp việc nắm bắt vĩ mô và dự báo giai đoạn của phương hướng phát triển kinh tế và xã hội, và khuôn khổ phát triển toàn diện và từng phần Quy hoạch thống nhất, thống nhất triển khai tổng thể và bố trí chủ y☆□◁▽ếu của chiến lược phát triển, thống nhất đưa ra các biện pháp phát triển với việc triển khai cụ thể, toàn đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước đoàn kết “vạch ra đến cùng”, lập nên những thành tựu lịch sử.

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: "Sau khi xây dựng một xã hội thịnh vượng vừa phải về mọi mặt, chúng ta sẽ bắt tay vào một chặng đường mới là xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại một cách toàn diện. Môi trường phát triển của Trung Quốc đang có những thay đổi sâu sắc và phức tạp, vấn đề phát triển mất cân đối và bất cập vẫn còn nổi cộm, mâu thuẫn trong phát triển kinh tế, xã hội rất phức tạp. Tiếp tục từ khái niệm hệ thống để lập kế hoạch và giải quyết, phối hợp toàn diện th-◇…☆úc đẩy công việc trên các lĩnh vực và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. ”Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19 sẽ tuân thủ khái niệm hệ thống là cần thi▪▲ết để phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc trong thời kỳ“ K-◁ế hoạch 5 năm lần thứ 1▼▷4 ”. Một nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ là tư tưởng và phương pháp làm việc quan trọng để nắm vững th……-▷ế chủ động phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm sự ổn định và phát triển lâu dài của đất nước ta.

 ◆•□●2. Tuân thủ khái niệm hệ thống là yêu cầu tất y●•□▼ếu để phát triển kinh tế và xã hội trong thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14"

 Tìm kiếm tiến bộ trong khi duy trì ổn định, thúc đẩy phát triển kinh t◁▷●•ế và xã hội, từng bước tiến tới cải cách sâu rộng toàn diện và ứng phó có trật tự với những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài phải tuân theo các nguyên tắc của khái niệm hệ thống.

 Tuân thủ khái niệm hệ thống là một yêu cầu khách quan để đạt được sự phát triển kinh tế chất lượng cao. 习近平总书记指出:“‘十四五’时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题,这是根据我国发展阶段、发展环境、tải game liêng_Phóng viên tiết lộ rằ Durant đã tậpuyện haiầmộ,发展条件变化作出的科学判断。chơi bài tá lả”坚持系统观念是解决我国社会Mâu thuẫn chính, việc thực hiện phát triển chất lượng cao nên có ý nghĩa. Hiện nay, mâu thuẫn chính trong xã hội chúng ta là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng tăng của con người về cuộc sống tốt hơn và sự phát triển không cân đối và chưa tương xứng. Để giải quyết tình trạng phát triển không cân đối và bất cập, chúng ta phải kiên quy△=ết nhìn nhận vấn đề từ góc độ tổng thể, ngu▪△ồn gốc, cơ bản và sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống. Các phương pháp tư duy th○○úc đẩy giải quy▷•▪ết xung đột, điều phối mối quan hệ giữa chất lượng phát triển và lợi ích phát triển, kết quả phát triển và phân phối kết quả, phát triển kinh tế và hài hòa xã hội, thúc đẩy kết quả phát triển nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho tất cả mọi người, nâng cao sinh kế và hạnh ph○-▲úc của mọi người, đ▲◁ồng thời tiếp tục nhận ra mong muốn của mọi người về cuộc sống tốt đẹp hơn 。

 Tuân thủ một khái niệm hệ thống là nhu cầu cố hữu để th★◆★◆úc đẩy cải cách toàn diện và sâu rộng. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Ch★★▪▼úng ta phải đẩy mạnh toàn diện công việc của Đảng và đất nước, đặc biệt là thực hiện quan điểm phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, xây dựng mô hình phát triển mới, tiếp tục đi đầu thời đại, đ▲▲△ồng thời cần phải cải cách sâu rộng để tiếp thêm động lực và nhu cầu. “Đột phá”, “chúng ta phải tập trung nâng cao tính hệ thống, tính liêm chính và sức mạnh tổng hợp, để các biện pháp cải cách có thể phối hợp, thúc đẩy và bổ sung cho nhau”. Tuân thủ khái niệm hệ thống là một yêu cầu cố hữu nhằm xóa bỏ những tệ nạn của hệ thống và cơ chế, đồng thời cải cách sâu rộng toàn diện. Cải cách sâu rộng toàn diện đòi hỏi phải tăng cường thiết kế cấp cao nhất và lập kế hoạch tổng thể, đ…□ồng thời xem xét tổng thể các kết nối hợp lý giữa các hệ thống con, thành phần và yếu tố khác nhau, để th◇○úc đẩy việc thực hiện k=■▪▼ết nối, tương tác, phối hợp và tiến bộ tổng thể của các cải cách khác nhau và các yếu tố bên trong của ch▷▽=úng.

 Tuân thủ khái niệm hệ thống là một lựa chọn tất yếu để đối phó với những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Sự phát triển của Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ có những cơ hội chiến lược quan trọng, nhưng môi trường quốc tế và trong nước mà nước này phải đối mặt đang có những thay đổi sâu sắc và phức tạp.” Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một th▼••△ế kỷ, cán cân quyền lực quốc tế được điều chỉnh sâu sắc và môi trường quốc t◆◁…ế ngày càng trở nên phức tạp. Tác động của đại dịch viêm phổi mới lan rộng và sâu rộng, và sự phát triển kinh t▼◇•ế của Trung Quốc phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức. Hoàn cảnh quy◇▪▼▷ết định sứ mệnh Tự lực là yêu cầu bên trong để giữ vững quyết tâm chiến lược và lòng tự tin phát triển Phát triển cởi mở là điều kiện bên ngoài khơi dậy sức sống của phát triển kinh tế. Tuân thủ quan niệm hệ thống là đối phó với thời cơ và thách thức, phối hợp cởi mở và độc lập, điều phối các tình huống tổng thể trong và ngoài nước. sự lựa chọn tất yếu. Chỉ bằng cách tuân thủ khái niệm hệ thống, chúng ta mới có thể điều phối chiến lược tổng thể về sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc và những thay đổi lớn trên th•▪=ế giới chưa từng có trong một th▲◆•ế kỷ, và sau đó nuôi dưỡng cơ hội trong các cuộc khủng hoảng và mở ra những thay đổi mới.

 3. Chạy khái niệm hệ thống thông qua toàn bộ quá trình phát triển kinh t○☆•ế và xã hội của Trung Quốc

 "Đề xuất" chỉ ra: "Tăng cường tư duy hướng tới tương lai, hoạch định tổng thể, bố trí chi◁■▽▷ến lược và ti•□ến bộ tổng thể, phối hợp tình hình trong nước và quốc tế, xử lý hai vấn đề lớn là phát triển và an ninh, tuân thủ thế cờ của quốc gia, và tận dụng tốt hơn sức mạnh của trung ương, địa phương và các Về tâm huyết, tập trung củng cố nền tảng, phát huy điểm mạnh, bù đắp khuy■•■ết điểm, điểm mạnh, điểm yếu, tập trung ngăn chặn và giải quyết những nguy cơ, thách thức lớn, đạt được sự thống nhất về chất lượng, cơ cấu, quy mô, tốc độ, hiệu quả và an toàn. "Hiểu khái niệm hệ thống không chỉ là hiểu Các đặc điểm và quy luật của hệ thống, và quan trọng hơn là tận dụng các đặc điểm và quy luật này để tối đa hóa hiệu quả của hệ thống và đạt được các mục tiêu tốt nhất. Khái niệm hệ thống xuyên suốt tất cả các lĩnh vực của quá trình phát triển kinh t▷◁▽◁ế và xã hội, chúng ta phải tuân thủ tầm nhìn tổng thể, tăng cường quy hoạch tổng thể, dựa trên lợi ích tập thể, tìm ki★=●ếm sự phát triển toàn diện, phát huy lợi th△●★•ế chức năng của toàn bộ hệ thống, hình thành mối quan hệ tổng hợp nội tại giữa các yếu tố và xây dựng lực lượng phối hợp Cơ cấu tổ chức, tạo môi trường tốt để phát triển kinh t…▪…-ế, xã hội.

 Kiên trì sự chính trực và đạt được sự thống nhất của các đột phá chính và sự tiến bộ chung. Tính toàn vẹn là điểm cốt lõi của khái niệm hệ thống, nó phản ánh yêu cầu phát triển kinh tế chất lượng cao và thể hiện tính thống nhất, tổng thể và toàn diện của phát triển kinh tế và xã hội. Để tích hợp các khái niệm hệ thống vào tất cả các lĩnh vực của quá trình phát triển kinh tế và xã hội, ch…▼▽úng ta phải thiết lập nhận thức toàn cầu, tuân thủ “ván cờ quốc gia”, tập trung vào hiệu quả tổng thể của các biện pháp cải cách, phát huy tác dụng của các đối tượng trung ương, địa phương và khu vực, hội tụ rộng rãi đồng thuận phát triển, củng cố nỗ lực chung của nhiều chủ thể và đoàn kết Năng lượng tích cực của sự tiến bộ phối hợp của cải cách đã đạt được sự tích hợp của các đột phá chính và tiến bộ tổng thể. Trong phát triển kinh tế, xã hội phải tuân thủ cái nhìn toàn diện, có hệ thống nhưng cũng phải nắm được những điểm mấu chốt, trên cơ sở ti••○◆ến lên toàn diện phải nắm được những mặt trái chủ y◁◁=◇ếu và những mặt chính của mâu thuẫn, đột phá trên những lĩnh vực quan trọng và những mắt xích then chốt sẽ định hướng tình hình chung và nhận thức được mối quan hệ tổng thể và từng phần. Sự k-…ết hợp giữa hỗ trợ, chữa vĩnh viễn và chữa triệu chứng, từ từ và đột phá.

 Kiên trì sức mạnh tổng hợp và nhận ra sự thống nhất của hướng dẫn phân loại và liên kết y•◆ếu tố. Lizhi có một cơ quan và một cơ quan quản lý có trật tự. Sức mạnh tổng hợp là đặc điểm chính của khái niệm hệ thống, nó thể hiện khái niệm phát triển phối hợp và nêu bật tính hợp lý, phối hợp và phù hợp của phát triển kinh tế và xã hội. Để tích hợp các khái niệm hệ thống vào tất cả các lĩnh vực của toàn bộ quá trình phát triển kinh tế và xã hội, ch◁◁=úng ta phải thi△=•ết lập ý thức về sức mạnh tổng hợp, tập trung vào cơ sở vững chắc, phát huy điểm mạnh, bù đắp khuy▽○-□ết điểm, điểm mạnh và điểm y▪=▷ếu, phát huy h△●=ết lợi th○△ế chính trị, lợi th▪▽◆ế thể chế, lợi thế phát triển và lợi th◇•=ế cơ hội của Trung Quốc, bổ sung cho các đổi mới Điểm yếu trong các lĩnh vực như phát triển, phát triển nông nghiệp, phối hợp phát triển đô thị và nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sinh kế của người dân, tăng cường cải cách hệ thống kinh tế, các lĩnh vực trọng tâm và liên k◆…ết chính, nhiệm vụ cải cách, quản trị xã hội và các lĩnh vực khác, đ■▲■▽ồng thời đạt được sự thống nhất giữa tuân thủ hướng dẫn phân loại và liên kết các y▲△-☆ếu tố. Trong phát triển kinh t◇-▪□ế và xã hội, cần có thi□◁-ết kế cấp cao nhất và mục tiêu tổng thể, nhưng cũng phải tuân thủ hướng dẫn phân loại vấn đề cụ thể, chú ý nắm bắt tốc độ, cường độ và nhịp điệu của công tác kinh tế và xã hội ở các vùng khác nhau, thúc đẩy tình hình các biện pháp thích ứng với điều kiện địa phương, hướng dẫn phân loại, liên kết trên và dưới, và sự tham gia của toàn dân. hình thức.

 Tuân thủ cân bằng và đạt được sự thống nhất giữa phát triển khoa học và an ninh tổng thể. Cân bằng là liên kết cơ bản của khái niệm hệ thống, là hiện thân của các nguyên tắc phát triển khoa học và nêu bật bản chất cấu trúc, bình đẳng và hài hòa của phát triển kinh tế và xã hội. Khái niệm hệ thống xuyên suốt tất cả các lĩnh vực của toàn bộ quá trình phát triển kinh t…○○ế và xã hội. Cần thiết lập ý thức cân bằng, xử lý mối quan hệ giữa phát triển và an ninh, cải cách và ổn định, mục tiêu giai đoạn và mục tiêu dài hạn, đồng thời đạt được chất lượng, cơ cấu, quy mô, tốc độ, hiệu quả và an toàn phát triển Sự thống nhất, phát triển toàn diện và bảo mật tổng thể. Trong phát triển kinh t●◆ế và xã hội, chúng ta phải tuân thủ quan điểm phát triển mới, đạt được sự phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh trên cơ sở cải thiện đáng kể chất lượng và hiệu quả, xóa bỏ mọi khi•▽ếm khuyết về thể chế và cơ chế, tăng cường các sáng ki△=▼◆ến ​​lớn để thúc đẩy phát triển theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh cốt lõi. Đồng thời, phát triển an ninh cần xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển quốc gia, ngăn chặn và giải quyết các rủi ro khác nhau ảnh hưởng đến quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc và xây dựng một hàng rào an ninh vững chắc.

 Kiên trì mở cửa và thực hiện sự thống nhất của cơ sở trong nước và mở cửa hoàn toàn. Tính mở là một đặc điểm khác biệt của khái niệm hệ thống, nó thể hiện khái niệm phát triển mở và nêu bật bản chất đa dạng, bao trùm và quốc tế của phát triển kinh tế và xã hội. Để tích hợp khái niệm hệ thống thông qua tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội, chúng ta phải xác lập nhận thức về mở cửa, xử lý mối quan hệ giữa mở cửa và tự chủ, xây dựng một mô hình phát triển mới lấy chu kỳ trong nước làm chủ đạo và chu kỳ kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau, để đạt được mở cửa trong nước và toàn diện Hợp nhất. Trong phát triển kinh tế và xã hội, chúng ta nên đặt chỗ đứng phát triển trong nước để nâng cao khả năng thích ứng giữa cung sản phẩm và cầu hiệu quả. Trong khi đáp ứng hiệu quả nhu cầu trong nước, ch▷•úng ta nên tuân thủ quan điểm toàn cầu, thúc đẩy đổi mới và cung cấp sản phẩm chất lượng cao Cung cấp, thu hút tốt hơn các yếu tố tài nguyên toàn cầu, nâng cấp trình độ phát triển công nghệ công nghiệp của Trung Quốc và hình thành những lợi thế mới để tham gia hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

 "Nhật báo Quảng Minh" (phiên bản 0☆▽▲▼6, ngày 1-□3 tháng 1=★1 năm 2020) [Biên tập viên: Zhu Yanjing]

chơi bài tá lả_Tuân thủ khái niệm hệ thống để lập kế hoạch và thúc đẩy phát triển chất lượng cao

Pompeo thường xuyên đến thăm Sri Lanka với "những người ngớ ngẩn nói về những giấc mơ" Sau cuộc gặp với Modi ở Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã đến thăm Sri Lanka vào ngày 28/10. Mặc dù Pompeo đã nhiều lần nhấn mạnh tình hữu nghị của ông với Sri Lanka, nhưng những phát biểu chống Trung Quốc của ông đã bị người dân địa phương phản đối. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm Sri Lanka của ông Pompeo có ý nghĩa cao, nhưng kết quả thực tế lại mờ nhạt. Vài ngày trước chuyến thăm của Pompeo tới Sri Lanka, Dean Thompson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi Sri Lanka đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết để đảm bảo độc lập về kinh tế. Chúng tôi cũng sẵn sàng phát triển kinh tế. Hợp tác với Sri Lanka ”. Nhận xét này

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='42k0y'></tfoot>

   <i id='0q0o'><tr id='uo46y'><dt id='2awai'><q id='m0c0s'><span id='i0ac'><b id='m8y0i'><form id='6aw4w'><ins id='8qes0'></ins><ul id='0sw0'></ul><sub id='qeeu0'></sub></form><legend id='qm6s'></legend><bdo id='oc4m'><pre id='qmay'><center id='wkmuo'></center></pre></bdo></b><th id='gucm'></th></span></q></dt></tr></i><div id='zfdj'><tfoot id='e2uy'></tfoot><dl id='02kw'><fieldset id='sgg4'></fieldset></dl></div>
   <legend id='2y28'><style id='cuwmc'><dir id='0guoc'><q id='gs0is'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>